Algemene voorwaarden: Be The Master Of Your Happiness

Definities

 • Coaches: Professionals bij Be The Master Of Your Happiness.
 • Cliënt: De persoon die de coaching sessies ontvangt.
 • Sessie: Een afzonderlijke coaching afspraak tussen de Coach en de Cliënt.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Coach en de Cliënt voor de levering van coaching diensten.
 1. Doel van de Overeenkomst
  • De Coach zal energetische life coaching sessies aanbieden aan de Cliënt om persoonlijke ontwikkeling en groei te ondersteunen.
 2. Vertrouwelijkheid
  • Alle informatie die tijdens de coaching sessies wordt gedeeld, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal niet worden gedeeld met derden zonder schriftelijke toestemming van de Cliënt, behalve indien wettelijk verplicht.
 3. Verantwoordelijkheden van de Coach
  • De Coach zal de Cliënt ondersteunen bij het identificeren en bereiken van hun doelen.
  • De Coach zal een veilige en ondersteunende omgeving bieden voor de coaching sessies.
  • De Coach zal de grenzen van hun competentie en expertise erkennen en indien nodig doorverwijzen naar andere professionals.
 4. Verantwoordelijkheden van de Cliënt
  • De Cliënt erkent dat coaching een samenwerkingsproces is en dat zij actief zullen deelnemen aan hun eigen groei en ontwikkeling.
  • De Cliënt is verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen en acties.
 5. Duur en Frequentie van de Sessies
  • De duur en frequentie van de coaching sessies worden in onderling overleg bepaald tussen de Coach en de Cliënt, rekening houdend met de behoeften en beschikbaarheid van beide partijen.
 6. Betaling
  • De tarieven en betalingsvoorwaarden worden voorafgaand aan de coaching besproken en schriftelijk vastgelegd. Betalingen dienen op de afgesproken datum te worden voldaan.
 7. Prijswijzigingen en Externe Factoren
  • Prijzen voor onze producten en diensten zijn onderhevig aan wijzigingen als reactie op verschillende externe factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot veranderingen in marktomstandigheden, inflatie, belastingbeleid en andere invloeden van buitenaf. Het is gebruikelijk dat bedrijven prijsaanpassingen doorvoeren om de kwaliteit van de aangeboden diensten te handhaven en om te kunnen inspelen op veranderende economische omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we streven ernaar onze klanten tijdig op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. Door gebruik te maken van onze producten of diensten stemt u in met eventuele toekomstige prijsaanpassingen.
 8. Annulering en Verzetten van Sessies
  • De Cliënt kan een sessie kosteloos annuleren of verzetten met een opzegtermijn van 24 uur voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annuleringen of verzetten binnen deze termijn kan de Coach kosten in rekening brengen, tenzij sprake is van een noodgeval.
 9. Aansprakelijkheid
  • De Coach is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van de coaching sessies. De Cliënt begrijpt dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen beslissingen en acties.
 10. Geschillen
  • Bij eventuele geschillen zullen de Coach en de Cliënt zich inspannen om deze in onderling overleg op te lossen, voordat verdere stappen worden ondernomen.
 11. Toepasselijk recht
  • Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 12. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
  • De Coach behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De Cliënt wordt tijdig op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt de Cliënt in met de bovenstaande bepalingen en voorwaarden.